O Instytucie “Sztuka Królewska w Polsce”

Instytut “Sztuka Królewska w Polsce”

23 kwietnia br. odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia o nazwie Instytut “Sztuka Królewska w Polsce”. Jego celem jest inspirowanie, prowadzenie oraz koordynacja badań naukowych na temat przeszłości oraz teraźniejszości wolnomularstwa polskiego i światowego, przechowywanie oraz udostępnianie materialnych i niematerialnych świadectw dotyczących masonerii, wymiana informacji oraz wszechstronna popularyzacja wiedzy na temat wolnomularstwa i pokrewnych mu zjawisk. Stowarzyszenie stawia sobie także za cel działanie na rzecz umocnienia wiedzy i świadomości historycznej społeczeństwa polskiego, pogłębiania kultury tolerancji i dialogu między ludźmi, pobudzanie inicjatyw środowiskowych i lokalnych w celu współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego (Rozdz. II, par. 2, p.1).

 

Dla realizacji tych celów stowarzyszenie m.in.:

  • Organizuje Centrum Badań, Archiwum, Bibliotekę oraz Muzeum Sztuki Królewskiej w Polsce.
  • Publikuje lub kieruje edycją czasopism, biuletynów oraz innych wydawnictw poświęconych problematyce wolnomularstwa i pokrewnych mu zjawisk w formie materialnej oraz na nośnikach cyfrowych.
  • Współdziała z instytucjami naukowymi i kulturalnymi w Polsce i za granicą w zakresie celów określonych w rozdziale II, par. 2, p. 1, a zwłaszcza w przedmiocie informacji, kwerend archiwalnych i bibliotecznych, prezentacji wyników badań, finansowania oraz organizowania wystaw, konferencji oraz innych form promocji.
  • Organizuje działalność wolontaryjną.
  • Inspiruje i współorganizuje produkcję filmów, programów, spektakli, koncertów i widowisk o tematyce związanej z wolnomularstwem i jego zasadami ideowymi.  

 

Na zebranie założycielskie przybyły 22 osoby z Warszawy, Wrocławia i Poznania. Byli wśród nich masoni różnych polskich obediencji: Wielkiego Wschodu Polski, Wielkiej Loży Narodowej Polski, Droit Humain oraz siostry z polskich lóż kobiecych, Prometei i Gai Aeterny, należących do Wielkiej Żeńskiej Loży Francji.  Byli także ludzie spoza wolnomularstwa, od lat zajmujący się tą problematyką, wypróbowani przyjaciele Sztuki Królewskiej.

Wybrano tymczasowy Zarząd stowarzyszenia, do którego weszli: Tadeusz Cegielski, Małgorzata Misiuna, Tomasz Szmagier, Norbert Wójtowicz oraz Ewa Świder. W komisji rewizyjnej znaleźli się m.in. Waldemar Gniadek  oraz Mirosława Dołęgowska-Wysocka. Dla kronikarzy historii wolnomularstwa polskiego warto dodać, że członkami – założycielami Instytutu “Sztuka Królewska w Polsce” została cała redakcja “Wolnomularza Polskiego”, czyli red. Adam W. Wysocki, redaktor naczelny i red. Aleksandra Wysocka-Zańko.
Stowarzyszenie ma charakter otwarty. Podczas drugiego spotkania w warszawskim Muzeum Andrzeja Struga naniesiono ostatnie poprawki w statucie, oraz zebrano pierwsze fundusze. Najbliższe plany Instytutu są ambitne. Instytut będzie partnerem wystawy “Legenda Mistrza Hirama” w Muzeum Etnograficznym w Warszawie (patrz str. 46) , zostanie przygotowany oficjalny list na kongres AMMLA (Association of Masonic Museums, Libraries and Archives – pl. Stowarzyszenie Masońskich Muzeów, Bibliotek i Archiwów)  i zorganizowana wirtualna burza mózgów pod roboczym tytułem “co TY możesz zrobić dla Sztuki Królewskiej w Polsce?”. Jej efekty mają przerodzić się w pierwsze konkretne działania statutowe.